>>管理画面TOP

T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Dragon Ocean Đ? S?n là siêu t? h?p ngh? d??ng qu?c t? t?i vùng du l?ch DUY NH?T Vi?t Nam, mang đ?n m?t th?m m? hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n có di?n tích 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1 km và r?ng 23 ha. ? bãi bi?n này, n??c bi?n luôn trong xanh, c?i thi?n đáng k? đ? đ?c ? bi?n Đ? S?n. Dragon Ocean Đ? S?n là tên c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t?, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP HCM. H?i Phòng. V?i quy mô 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n s? là qu?n th? du l?ch bi?n ngh? d??ng cao c?p l?n nh?t mi?n B?c có th? phát tri?n đ??c. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là ti?m năng và b?t đ?ng s?n đ?t giá.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:09:33 (327d)